020 820 4850 info@avabv.nl

Procesbeschrijving asbestverwijdering

Het saneren van asbest heeft verschillende aandachtspunten. Hoe behoort het in de praktijk verlopen. Er zijn 3 fases te onderscheiden in het proces.

1. Vergunning

Voor het verwijderen van asbest moet een sloopvergunning bij de gemeente aangevraagd worden. Dit moet digitaal via www.omgevingsloket.nl, maar een particulier kan het vooralsnog ook op papier. Het formulier moet dan wel ondertekend zijn.

Voor alle bouwwerken en objecten van voor 1994 moet een asbestinventarisatieonderzoek toegevoegd worden. Dit moet vervolgens uitgevoerd zijn door een onafhankelijk hiervoor gecertificeerd bedrijf (SC540).

De sloopvergunning wordt door de gemeente beoordeeld en na goed bevinden digitaal (ondertekend en gestempeld) op het omgevingsloket worden geüpload. Waarna u het weer kunt downloaden, maar u kunt ook vragen om de vergunning naar u te mailen. Voor de aanvrager geeft de digitale vergunning het voordeel dat hij/zij dit ook digitaal kan doorzetten naar andere belanghebbenden/uitvoerenden.

Op 1 oktober 2010 is de Wabo (omgevingsvergunning) in werking getreden. Hierin staat expliciet vermeldt dat pas na de wettelijke publicatietermijn (6 weken) de vergunning ten uitvoer gebracht mag worden (in deze situatie: gesloopt mag worden). De vergunninghouder moet 5 dagen voor aanvang van de asbestsanering hiervan melding doen.

2. Saneren van asbest

De asbestsanering moet uitgevoerd worden door een onafhankelijk – hiervoor gecertificeerd – bedrijf (SC530).

Het bedrijf moet 2 dagen (mits zij gebruik maken van het automatisch meldingssysteem van de AI) voor aanvang van de asbestsanering melding doen bij de arbeidsinspectie en zijn certificerende instantie.

De saneerder heeft de mogelijkheid om in het systeem van de arbeidsinspectie aan te vinken om de melding door te sturen naar de gemeente. Indien hier gebruik van gemaakt wordt, hoeft de vergunninghouder niet te voldoen aan de 5 dagen termijn zoals hierboven omschreven.

3. Eindbeoordeling

Voordat de saneerder de gele asbestlinten mag verwijderen moet een onafhankelijk en gecertificeerd bedrijf een eindbeoordeling uitvoeren. Hier maakt hij een uitwerking van.

Veelal wordt eerst een kladversie opgemaakt en later uitgewerkt. Er zijn bedrijven die meteen op locatie een uitgewerkte versie achter laten.

Voor de vergunninghouder is het van belang om minimaal een ondertekend kopie van de kladversie ter plaatse te hebben. Dit is het bewijs dat de vervolgwerkzaamheden op een asbestvrije plek uitgevoerd worden.

De regelgeving geeft het bureau dat de eindbeoordeling uitvoert, de ruimte om de uitwerking 2 weken later ter beschikking te stellen. Dit kan leiden tot onnodige vertragingen.

Informatie of een offerte aanvragen?